Naša reštaurácia má kapacitu 130 miest. Ponúkame možnosť rezervácie pre rôzne príležitosti ako svadby, rodinné oslavy, firemné akcie a eventy.

 

V ponuke máme aj rozvoz jedál.

                                                                                                           a

                                                                                        Rozvoz pre dôchodcov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Moškuriak, Stavbárska 647/13, 066 01 Humenné, IČO: 41 578 660

všetkým záujemcom

Vás list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Humenné

A. Moškuriak  10.09.2020

Vec:

Oznámenie o zrušení

 

Verejný obstarávateľ Alexander Moškuriak vyhlásil dňa 31.08.2020 verejné obstarávanie podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „Modernizácia kuchyne“.

Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým uchádzačom, že predmetná verejná súťaž bola

 

z r u š e n á.

S pozdravom

Alexander Moškuriak

Návrh kúpnej zmluvy –Stiahni tu!

 

Formulár na výzvu na predkladanie ponúk modernizácie kuchyne – Stiahni tu!

 

V Ý Z V A

na predkladanie ponúk

 (zákazka s nízkou hodnotou)

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa:      Alexander Moškuriak

Adresa sídla/miesta podnikania:      Stavbárska 647/13, 066 01 Humenne

 IČO:                                              41 578 660

DIČ:                                                1031073604

IČDPH:                                           SK1031073604

Typ verejného obstarávateľa:          subjekt obstarávajúci podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní

tel. cislo:                                          +421907922724

e-mail:                                            appettito@azet.sk

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.appettito.sk

Názov zákazky

„Modernizácia kuchyne“

Druh zákazky

Zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služby

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 65 592,23 EUR

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je modernizácia kuchyne, ktorá bude pozostávať z dodania, inštalácie a uvedenia do prevádzky gastro vybavenia v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, inštalácia a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy).

Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií uvedených v opise predmetu zákazky  alebo  uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy na predkladanie cenových ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že navrhne  nahradenie  takéhoto  výrobku ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Spôsob určenia ceny

 • Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.o cenách v znení neskorších predpisov.
 • Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
 • Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:
 • Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
 • Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
 • Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
  •   Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.

Výsledok verejného obstarávania

kúpna zmluva

Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy: do 60 dní od zadania zákazky

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania

Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Operačného programu Integrovaná doprava a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku stanovenej PHZ, t.j. sumu  65 592,23 EUR bez DPH.

Podmienky účasti

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

 • Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.

 • Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti

Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa obstaráva.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH

 • Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií vrátane vyplnenej Cenovej tabuľky uvedený v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
 • Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek.

 

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v EUR bez DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH, atď.

Lehota na predkladanie ponúk

 1. 9. 2020 do 12:00 hod.

Miesto a spôsob predloženia ponúk

Ponuky je možné predkladať iba v listinnej podobe.

 • Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:

Alexander Moškuriak, Stavbárska 647/13, 066 01 Humenné

Ponuka musí byť označená nápisom:

CENOVÁ PONUKANEOTVÁRAŤ! – „MODERNIZÁCIA KUCHYNE“

Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).

Súčasťou ponuky musí byť uchádzačom predložená vyplnená  Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3, všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.

  Spôsob predloženia ponuky: osobne, poštou alebo kuriérom

Obsah ponuky uchádzača

 • Uchádzač predloží v  listinnej ponuke:
 • vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií a cenová tabuľka s nacenenými položkami – Príloha č. 1Príloha č. 2 tejto výzvy,
 • vyplnenú a podpísanúý – Kúpnu zmluvu –  Príloha č. 3 tejto výzvy.

Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty  a nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená.

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú cenové ponuky viazané:  Verejný obstarávateľa predpokladá vykonať vyhodnotenie cenových ponúk najneskôr do 31.12.2020.

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky je slovenský jazyk.

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

Vyhodnocovanie cenových ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky

1.11     Verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky analogicky uplatňuje § 112 ods. 6 (druhú vetu) ZoVO a bude podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky vyhodnocovať po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk po zostavení poradia.

1.12     Verejný obstarávateľ uplatní primerane analogicky § 55 ods. 1 ZoVO a bude vyhodnocovať cenovú ponuku z hľadiska splnenia podmienok účasti a ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača umiestneného na prvom mieste v zostavenom poradí po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk.

1.13     Pri uplatnení § 55 ods. 1 ZoVO po vyhodnotení cenových ponúk
na základe kritéria určeného na vyhodnotenie cenových ponúk a po zostavení poradia, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa bude vyhodnocovať u uchádzača vyhodnoteného a umiestneného na prvom mieste v zostavenom poradí, podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky sa nebudú vyhodnocovať u uchádzačoch umiestnených na druhom až x-tom mieste v zostavenom poradí, pokiaľ pre ich vyhodnocovanie z dôvodu novozostaveného poradia nenastanú dôvody podľa ZoVO a podľa tejto výzvy.

1.14     Cenová ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v zostavenom poradí, sa bude vyhodnocovať z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky, určených v tejto výzve. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novozostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, určených v tejto výzve.

1.15     Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky preukáže, že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, splnil podmienky a požiadavky na predmet zákazky, bude tento uchádzač vyhodnotený ako úspešný a bude vyzvaný na poskytnutie súčinnosti vedúcej k uzatvoreniu zmluvy o dielo.

1.16     Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky preukáže, že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, nesplnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávateľ nevyzve ho na poskytnutie súčinnosti a neuzatvorí s ním zmluvu o dielo a následne sa zostaví nové poradie a bude vyhodnocovaná cenová ponuka z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky uchádzača umiestneného na druhom mieste v poradí a na prvom mieste v novozostavenom poradí.

1.17     Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky preukáže, že uchádzača ktorý sa umiestnil na druhom mieste v poradí (a po novozostavenom poradí na prvom mieste) po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk po tom čo uchádzač umiestnený na prvom mieste nesplnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a/alebo rovnako nesplnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávateľ ho nevyzve na poskytnutie súčinnosti a neuzatvorí s ním zmluvu o dielo a následne sa zostaví nové poradie a bude vyhodnocovaná cenová ponuka z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky uchádzača umiestneného na treťom mieste v poradí a na prvom mieste v novozostavenom poradí. Ak sa preukáže, že uchádzač umiestnený na treťom mieste v pôvodne zostavenom poradí a na prvom mieste v novozostavenom poradí nespĺňa podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ nevyzve ho na poskytnutie súčinnosti a neuzatvorí s ním zmluvu o dielo a predmetné verejné obstarávanie verejný obstarávateľ zruší, nakoľko v zmysle § 55 nie je možné vyhodnocovať splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača umiestneného na štvrtom mieste v pôvodne zostavenom poradí.

Ďalšie informácie

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo hospodárstva SR, b) Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ním poverené osoby, c) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, d) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ ich odosielateľom nevráti a ich obsah a informácie budú použité výlučne len na výber  zmluvného partnera. Cenové ponuky ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije  bez súhlasu predkladateľa.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu  s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto prípade Ministerstvo dopravy a výstavby SR, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk

 1. 8. 2020

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:

Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií a Cenová tabuľka s jednotlivými položkami

Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 3 – Kúpna zmluva – návrh

Príloha č. 1

NÁVRH UCHÁDZAČA

NA PLNENIE KRITÉRIÍ  A CENOVÁ TABUĽKA

 

Názov zákazky:  Modernizácia kuchyne“.

 

Základné údaje

Názov / obchodné meno uchádzača:

Adresa sídla /miesta podnikania uchádzača:

IČO:

Ulica č.:

Obec:

PSČ

 

 

Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH.

P. č. Názov položky/ tovaru

 

M.j. Počet

 

Cena za 1 ks v EUR bez DPH Cena spolu za požadované množstvo

bez DPH

DPH

 

Celková cena

za požadované množstvo v EUR s DPH

1. Konvektomat ks 1        
2. Kombinovaný sporák ks 1        
3. Plynové varidlo ks 1        
4. Plynová varná stolička ks 2        
5. Varný kotol plynový ks 1        
6. Trojrúrová pec elektrická ks 1        
7. Panvica výklopná ks 1        
8. Umývačka riadu ks 1        
9. Stôl vstupný ks 1        
10.             Stôl výstupný ks 1        
11. Sprcha tlaková ks 2        
12. Zmäkčovač vody ks 2        
13. Regál nerez ks 1        
14. Chladnička ks 2        
15. Robot ks 1        
15.1 Strúhacia komora ks 1        
15.2 Mlynček na mäso ks 1        
16. Stôl chladiaci ks 1        
17. Škrabka na zemiaky ks 1        
18. Ohrevný stôl ks 2        
19. Fritéza ks 2        
20. Robot univerzálny ks 1        
21. Kuter ks 1        
22. Tyčový mixer ks 1        
23. Pracovný stôl s policou ks 1        
24. Pracovný stôl s dvoma policami ks 1        
25. Pracovný stôl ks 2        
26. Regál  s roštovou policou ks 2        
27. Dvojdrez ks 1        
28. Stroj nárezový ks 1        
29. Šokový schl./zmr. ks 1        

 

30. Mikrovlná rúra ks 2        
31. Baliaci stroj ks 1        
32. Doprava        
33. Inštalácia a uvedenie do prevádzky        
  SPOLU        

 

 

Všetky ceny musia byť v mene EURO. Neplatca DPH nevyplní predposledný a posledný stĺpec tabuľky a zároveň uvedie že nie je platcom DPH. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky. V prípade, ak v cenovej ponuke nebudú ocenené všetky položky, cenová ponuka nebude posudzovaná.

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnému obstarávateľovi  žiadne iné dodatočné náklady.

V……………………. dňa ………….

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meno, priezvisko, podpis a pečiatka

funkcia

*Nehodiace sa  prečiarknuť

Príloha č. 2

Opis predmetu zákazky:

Názov zákazky:  „Modernizácia kuchyne“.

 

 

P. č. Názov položky/ tovaru

 

Požadovaná hodnota Ponúkaná hodnota

 

1. Konvektomat

–  Kapacita

–  Pozdĺžny zásuv

–  Rozmery (šxhxv)

–  Prívod vody

–  Odvod vody

–  Tlak vody

–  Príkon

–  Výkon v „teplovzdušnom“ a  v „parnom“ režime

–  Podstavec

–  dotykový display

–  Boilerové prevedenie

–  Integrovaná Wi-Fi

 

10 x 1/1 GN

1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN

cca 850x840x1015 mm

R 3/4 “

DN 50

1,0 – 6,0 bar

cca 18,9 kW

cca 18 kW

cca 60 cm

áno

áno

áno

 
2.             Kombinovaný sporák

– vonkajšie rozmery (šxhxv)

– príkon plyn

– príkon horákov

– počet horákov

– termopoistka horákov

– rúra statická, teplovzdušná

– ventilátor

– príkon elektrickej rúry

– zvuková signalizácia 60min časovač

– teplovzdušná rúra 3x vsuv

– tepelný rozsah rúry

 

cca 1200 x 900 x 900 mm

cca 27,5 kW

cca 3×3,5/2×4,5/1×7 kW

6

áno

áno

samostatne ovládateľný

cca 4,0 kW

áno

áno

50-320 °C

 
3.              Plynové varidlo

–  vonkajšie rozmery (šxhxv)

–  príkon plynu

–  príkon 6 horákov

–  termopoistka horákov

–  polica

 

cca 1200x900x900 mm

cca 27,5 kW

cca 3×3,5/2×4,5/1×7 kW

áno

áno

 
4 Plynová varná stolička

–  rozmery (šxhxv)

–  horák s výkonom

 

cca 500x500x450 mm

min. 12 kW

 
5 Varný kotol plynový

–  vonkajšie (šxhxv)

–  objem

–  automatické dopúšťanie

–  nepriamy ohrev

– výpustný ventil

– výkon sporo / plný

– spotreba plynu

 

cca 1400 x 900 x 900

min. 200 l

áno

áno

2″

max príkon       25 kW

max. 2,7 m³/h

 
6 Trojrúrová pec elektrická

–    vonkajšie rozmery (šxhxv)

–    príkon

–    typ rúry

–    horné a dolné ohrevné teleso

–    prídavný samostatný ventilátor

–    zvuková signalizácia 60min časovač

–    nastaviteľné nohy

–    vsuvy / sekcie v rúre

–    tepelný rozsah rúry

–                   nerezové vnútro

 

cca 900 x 900 x 1710 mm

cca 3 x 4 kW

statická, teplovzdušná

áno

áno

áno

áno

3

50°C – 320 °C

áno

 
7 Panvica výklopná

–  hĺbka

–  elektrická, mechanická

–  objem liatinovej vane

–  príkon

–    rozmery

 

cca 900 mm

áno

min. 90 l

cca 18 kW

cca 800x930x850 mm

 
8 Umývačka riadu

–  rozmery koša

–  max. výška riadu

–  umývacie cykly

–  umývacie čerpadlo

–   pracovný výkon (koše – taniere / hod.)

 

cca 500 x 500 mm

440 mm

cca 55″ – 75″ – 120″

2 x 0,6 kW

cca 65 – 1.170

 
9 Stôl vstupný

–  konštruované pre koše s veľkosťou 500 x 500 mm

–  prevedenie nerezová oceľ (18/10) s lešteným povrchom a začistenými zvarmi

–  zaoblené hrany

–   výškovo nastaviteľné nohy z nerezovej ocele

 

áno

 

áno

 

áno

áno

 
10             Stôl výstupný

–  konštruované pre koše s veľkosťou cca 500 x 500 mm

–  prevedenie z nerezovej ocele  (18/10) s lešteným povrchom a začistenými zvarmi

–  zaoblené hrany

–  výškovo nastaviteľné nohy z nerezovej ocele

 

áno

 

áno

 

áno

áno

 
11 Sprcha tlaková

–  batéria s ramienkom a pákovým ovládačom

–  vyrovnávacia pružina

–  úchyt na stenu

–  batéria,  ramienko

 

áno

áno

áno

áno

 
12 Zmäkčovač vody

–    príkon elektro

–    objem

–    max. odporúčaný prietok

–    vstupná teplota vody

–    elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli

–    regenerácia

–    nastavenie regenerácie na dni v týždni / týždne

–    automatický program dezinfekcie živice

–    zabudovaný by-pass mixer

 

cca 4 W/230V

min. 8 l

cca 1400 l/h

cca 8 – 25°C

áno

 

 

tabletovou soľou

áno

 

áno

áno

 
13 Regál nerez

–    rozmery

–    prevedenie:

 

–    max. zaťaženie jednej police

 

cca 1000×5001800 mm

potravinársky nezávadná chróm niklová oceľ

cca 80 kg

 

 
14 Chladnička

–    spotreba

–    príkon

–    objem

–    spôsob chladenia

–    rozmery (vxšxh)

 

max. 360 kWh/rok

cca 1,5 A

min. 520 l

dynamické

cca 160x75x75 cm

 
15 Robot

–  príkon elektro

–  objem nádoby

–  rýchlosti

–  Napätie

–  Total stop, bezpečnostné mikrospínače

–  Odoberateľná nerezová nádoba

–  Nerezový kryt prac.priestoru

–  Príslušenstvo:

 

cca 1,5 kW

nim.50 l

min. 3

400  V

áno

áno

áno

metla, hák, hnetač, vozík

 
15.1 Strúhacia komora

–    Rezacie kotúče 2 mm, 3 mm a 8 mm, strúhací kotúč s plechmi 2 mm, 3 mm, 4 mm, 7 mm a 12 mm

–    Strúhacia komora musí byť kompatibilná s robotom (pol.č. 15)

 

áno

 

 

áno

 
15.2 Mlynček na mäso

–  Priemer reznej dosky

–  Tlačný kolík

–  Mlynček musí byť kompatibilný s robotom (pol.č.15)

 

6 mm

áno

áno

 
16 Stôl chladiaci

–     Rozmery (šxhxv)

–     Príkon elektro

–     Pre uloženie gastro nádob 1/1

–     2xdvere, 2x zásuvka, 1xzásuvkový set

–     Chladenie

–   Prev.teplota

 

cca 1790x700x850 mm

cca 0,5 kW/230V

áno

áno

ventilované

0/+8 °C

 
17 Škrabka na zemiaky

–    Príkon elektro

–    výkon

–    Hmotnosť jednej náplne

–    prevedenie

 

cca 0,5 kW/400V

min. 300 kg/h

min. 20 kg

nerezové

 
18 Ohrevný stôl

–    Nastaviteľné nohy

–    Zváraná vaňa

–    Ventil na napúšťanie a vypúšťanie vody

–    gastro nádoby 1/1

–    Polica s výstuhou

 

cca + 45 mm

áno

áno

4

áno

 
19 Fritéza

–      Príkon elektro

–      vyberateľné vane

–      Objem vaní

–      Rozmery koša

 

–      Regulácia teploty

 

cca 2+3 kW/230 V

2

cca 7 + 4 l

cca 210x230x100 mm + 130x230x100 mm

cca 50-190°C

 
20 Robot univerzálny

–      Rozmery

–      Príkon elektro

–      Objem kotlíka

–      Počet rýchlostí

–      Zdvíhanie kotlíka

–      Digitálny časovač

–      Bezpečnostné mikrospínače

–      Tepelná poistka

–      Príslušenstvo

 

cca 300x400x580 mm

cca 0,2 kW/230V

min. 8 l

min. 3

mechanické, pákou

áno

áno

áno

kotlík, hák, metla, miešač

 
21 Kuter

–    Príkon elektro

–    Objem nádoby

–    Ovládanie štart, stop, pulz

–    Otáčky

–    Príslušenstvo

 

cca 1 kW/230V

min. 6 l

áno

min. 1400 ot./min.

nôž hladký

 
22 Tyčový mixer

–    Dĺžka tyče

–    Max.hĺbka ponorenia

–    Šľahacia metla

–    Rýchlosť mixovania

–    Rýchlosť šľahania

–    Príkon

 

 

cca 40 cm

cca 30 cm

áno

cca 11 000 ot./min.

cca 500-1400 ot./min.

cca 0,4 kW/230 V

 
23 Pracovný stôl s policou

–     prevedenie

–     Rozmery

–     Hrúbka pracovnej plochy

–     Výška zadného lemu

 

nerezové

1800x700x900 mm +- 5%

cca 50 mm

cca 40 mm

 
24 Pracovný stôl s dvoma policami

–    prevedenie

–    Rozmery

–    Hrúbka pracovnej dosky

–    Výška zadného lemu

 

nerezové

1500x700x900 mm +-5%

cca 50 mm

cca 40 mm

 
25 Pracovný stôl

–    zásuvka

–    prevedenie

–    doska

–    Rozmery

–    Hrúbka pracovnej dosky

–    Výška zadného lemu

 

3

nerezové

buková

1800x700x900 mm +-5%

cca 50 mm

cca 40 mm

 
26 Regál  s roštovou policou

–    Rozmery

–    prevedenie

–    Základná výška regálu

–    Max. zaťaženie jednej police

 

1000x600x1800 mm +-5%

nerezové

cca 1800 mm

cca 80 kg

 
27 Dvojdrez

–    Rozmery

–    prevedenie

–    Výška zadného lemu

 

cca 1400x700x850 mm

nerezové

cca 40 mm

 
28 Stroj nárezový

–    Príkon elektro

–    prevod

–    Priemer noža hladký

–    Antiadhézna úprava noža

 

cca 0,3 kW/230V

šnekový

cca 275 mm

áno

 
29 Šokový schl./zmr.

–    Príkon elektro

–    Kapacita

–    Schladzovač

–    Zmrazovač

–    Jednobodová pokrmová sonda

–    Elektronická riadiaca jednotka

–    Dotykový LED displej

–    Manuálne/automatické programy

–    Zabudovaný USB port

 

cca 0,4 kW/230V

5xGN 1/1

cca 15 kg/cyklus

cca 10kg/cyklus

áno

áno

áno

áno

áno

 

 

30 Mikrovlná rúra

–    Napätie

–    Príkon elektro

–    Výkon

–    Objem

–    Ovládanie

–    prevedenie

 

230 V

cca 1,5 kW

min. 1100 W

min. 34 l

manuálne

celonerezové

31 Baliaci stroj

–    Príkon elektro

–    Šírka fólie

–    Max. rozmer misky

–    Teplota zatavovania

–    kapacita

–    matrica dvojdielna

–    matrica plievková

–    fólia baliaca 360 mm

 

cca 0,5 kW/230V

max 185 mm

180x250x100 mm

cca 70 – 210 °C

max.8 cyklov/min

áno

áno

áno

V……………………. dňa ………….

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meno, priezvisko, podpis a pečiatka

funkci